Гама Дизайн, няколко думи за нас

Гама Дизайн е българска компания, която изпълнява разнообразни проекти на много локални и регионални компании. Предлагаме графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали; проектиране, изработване и монтаж на екстериорна и интериорна реклама; лазерно гравиране на метали и неметали; рекламни надписи върху тениски, шапки и работно облекло.

Разполагаме със следното обо­рудване

[ за ди­ги­та­лен печат ]

Versant 80 Press – пъл­но­цве­тен печат, макс. раз­мер на хар­ти­я­та 483/330 мм, ра­бо­тещ с хар­тии от 64 gsm до 350 gsm – ви­зит­ки, по­ка­ни, ли­стов­ки и ди­пля­ни, папки, ка­та­ло­зи, пла­ка­ти, сти­ке­ри, ети­ке­ти, ка­лен­да­ри и др. с из­клю­чи­тел­но ка­че­ство в крат­ки сро­ко­ве, ва­ши­те рeклам­ни ма­те­ри­а­ли ще бъдат го­то­ви до­ка­то си из­пи­е­те ка­фе­то.

[ за оф­се­тов печат ]

Оф­се­то­ва ма­ши­на Heidelberg Speed Master с пе­чат­на площ 50/70 см, под­хо­дя­ща за печат на вся­ка­к­ви ви­до­ве пе­чат­ни ма­те­ри­а­ли в раз­лич­ни ти­ра­жи при ви­со­ко ка­че­ство на изоб­ра­же­ни­я­та.

Оф­се­то­ва ма­ши­на с пе­чат­на площ 70/100 см, под­хо­дя­ща за печат на вся­ка­к­ви ви­до­ве пе­чат­ни ма­те­ри­а­ли в раз­лич­ни ти­ра­жи.

[ за ши­ро­ко­фор­ма­тен печат ]

8-​цве­тен ши­ро­ко­фор­ма­тен пло­тер MUTOH Spitfire с въз­мож­ност за по­сти­гане на фо­то­граф­ско ка­че­ство, с раз­мер на изоб­ра­же­ни­е­то 1,60 м. Раз­де­ли­тел­на въз­мож­ност 1440 dpi. Пе­ча­та върху винил (пред­но и задно осве­тя­ване), PVC фолио, хар­тия, мрежа, плат за зна­ме­на. Ма­ши­на­та е под­хо­дя­ща за печат на бил­бор­до­ве, пана, сти­ке­ри за об­леп­ване на ав­то­мо­би­ли, по­сте­ри, тран­спе­ран­ти и др.

8-​цве­тен ши­ро­ко­фор­ма­тен пло­тер с раз­мер на изоб­ра­же­ни­е­то 3,20 м. Раз­де­ли­тел­на въз­мож­ност 360 dpi. Пе­ча­та върху винил (пред­но и задно осве­тя­ване), PVC фолио, хар­тия, мрежа, плат за зна­ме­на. Ма­ши­на­та е под­хо­дя­ща за печат на бил­бор­до­ве, пана, сти­ке­ри за об­леп­ване на ав­то­мо­би­ли, по­сте­ри, тран­спе­ран­ти и др.

Режещ пло­тер Graphitec CE 300.

[ за сито, там­по­нен, транс­фе­рен печат, ла­зер­но и ме­ха­нич­но гра­ви­ране, ла­ми­ни­ране и др. ]
  • Ав­то­ма­ти­зи­ра­на сито ма­ши­на и 2 броя там­пон­ни ма­ши­ни
  • Преса за транс­фе­рен печат на те­нис­ки
  • Лазер Epilog – ря­зане и гра­ви­ране
  • Ме­ха­ни­чен гра­вир Ме­та­за
  • Ла­ми­на­то­ри, ги­ло­ти­ни и др.

Имате въпроси към нас…

или ви трябва идея за... или вече имате идея за нов проект, която да обсъдим... или трябва спешно да отпечатате готов проект...

Ние обичаме работата си.

Как да се свържете с нас